Verslo principai

1. Elgesio standartas


Mes savo verslo veiklą vykdome sąžiningai ir dorai, su pagarba žmogaus teisėms, rūpinamės savo darbuotojų interesais. Mes taip pat gerbiame teisėtus interesus tų, su kuriais turime verslo santykius.


2. Įstatymų ir norminių aktų laikymasis


UAB „Klaipėdos kartono tara“ ir bendrovės darbuotojai privalo laikytis šalies įstatymų ir kitų norminių teisės aktų.
2.1. Žmogaus teisės
Mes pritariame Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo pagrindiniams principams dėl žmogaus teisių ir lygių teisių darbe. Siekiame kad visose mūsų verslo veiklos srityse būtų gerbiamos žmogaus teisės ir darbas.


3. Darbuotojai


Mes vienas kitam rodome pagarbą, gerbiame vienas kito orumą, tikimės, kad kiekvienas žmogus prisideda skatinant asmeninės atsakomybės jausmą. Mes į darbą priimame kompetentingus ir motyvuotus žmones, kurie gerbia mūsų vertybes; jų tobulėjimui ir pažangai suteikiame lygias galimybes, saugome jų privatumą ir netoleruojame bet kokio priekabiavimo, prievartos ar diskriminacijos.


3.1. Sauga ir sveikata darbe
Prisiimame atsakomybę ir stengiamės išvengti su darbu susijusių nelaimingų atsitikimų, sužeidimų ir profesinių ligų. Stengiamės apsaugoti darbuotojus, rangovus ir kitus į produktų kūrimą, įrangos ir pastatų priežiūrą, atnaujinimą ir remontą įtrauktus asmenis.


4. Tiekėjai ir klientai


Mes reikalaujame, kad mūsų tiekėjai, agentai, subrangovai bei jų darbuotojai būtų dori, sąžiningi ir teisingi, kad laikytųsi mūsų nediskutuotinų standartų. Savo ruožtu mes esame lygiai taip pat įsipareigoję savo vartotojams.

5. Vadovų įsipareigojimai


Bendrovės verslo principai – mūsų kultūros, kuri susiformavo per 10 metų, pagrindas.
Norėdami nešti ilgalaikę sėkmę savo akcininkams mes turime atitikti visus taikytinus teisinius reikalavimus ir užtikrinti, kad visa mūsų veikla yra darni, taip pat turime duoti pastebimą naudą visuomenei.


6. Visuomeninė veikla


UAB „Klaipėdos kartono tara“ siekia būti patikimu verslo partnerius ir, kaip neatskiriama visuomenės dalis, vykdyti savo įsipareigojimus visuomenėje ir bendruomenėse, kuriose mes veikiame.


7. Aplinkosauga


Esame įsipareigoję, kad mūsų vykdoma verslo veikla būtų harmoninga su aplinka. Visuose
produkto gyvavimo ciklo etapuose mes stengiamės efektyviai naudoti gamtos išteklius, teikiame pirmenybę ekologiškų atsinaujinančių išteklių naudojimui ir keliame sau uždavinį mažinti gamybos atliekas.


8. Inovacijos


Siekdami atsilaikyti konkurencinėje kovoje bei išlikti sudėtingomis ekonominėmis sąlygomis, ieškome inovatyvių sprendimų kaštų mažinimui, įvairių nuostolių eliminavimui, gamybinių procesų optimizavimui, lanksčiam prisitaikymui prie klientų paklausos pokyčių. Mes stengiamės siūlyti klientams ne tik kokybišką produkciją priimtinomis kainomis, bet ir sugebėti per kuo trumpesnį laiką patenkinti įvairius klientų pageidavimus. Mes siekiame lankstaus, taupaus ir efektyvaus verslo valdymo.
Diegdami inovacijas atsižvelgsime ir gerbsime savo darbuotojų, klientų ir visuomenės poreikius.


9. Konkurencija


Mes tikime, kad tik garbingai konkuruodami galime sėkmingai plėsti savo veiklos apimtis, didinti partnerių ir klientų pasitikėjimą bei siekti aukščiausio lygio vadybos sprendimų. Konkuruodami laikomės visų konkurenciją reglamentuojančių įstatymų ir teisinių norminių aktų.


10. Sąžiningumas versle


Mes laikomės konkurenciją reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių nutarimų ir norminių aktų.
10.1. Kyšininkavimas
Draudžiamos bet kokios korupcijos ar kyšininkavimo formos.
Vykdoma korupcijos prevencijos kontrolė.
10.2. Dovanos ir svetingumas
Bet kokios pramogos ar svetingumas su UAB „Klaipėdos kartono tara“ yra saikingos ir skirtos palaikyti gerus verslo santykius, neketinant daryti bet kokios įtakos bendrovės verslo, bendradarbiavimo sprendimams. Dovanos tarp tiekėjo darbuotojų ir UAB „Klaipėdos kartono tara“ darbuotojų yra vengtinos. Oficialus bendrovės sveikinimas kitų bendrovių yra priimtinas, bet turi būti skaidrus ir tinkamai užfiksuotas.
10.3. Finansiniai įrašai, pinigų plovimas ir vidinė informacija
Visa veikla ir komerciniai sandoriai yra atliekami skaidriai ir tiksliai registruojamos buhalterinėje apskaitoje. Nėra faktinio ar bandymų dalyvauti pinigų plovime. Jokia konfidencialia informacija nėra naudojamasi vidinei (nesąžiningai) perkybai.
10.4. Informacijos saugojimas ir turto tausojimas
UAB „Klaipėdos kartono tara“ disponuojama konfidenciali informacija, praktinės žinios, įgūdžiai ir intelektinė nuosavybė yra gerbiama ir ginama. Visa turima bendrovės informacija yra naudojamasi tik pagal paskirtį. Visa ir bet kokia asmeninė informacija apie asmenis, pavyzdžiui, UAB „Klaipėdos kartono tara“ vartotojai ar darbuotojai yra tvarkomi su pagarba, atsižvelgiant į jų privatumo apsaugą ir laikantis visų atitinkamų privatumo įstatymų ir taisyklių.
10.5. Produkto kokybė ir inovacijos
Produktai ir paslaugos atitinka specifikacijas, kokybės ir saugos kriterijus, nustatytus atitinkamų sutarčių dokumentuose ir yra saugūs naudoti pagal paskirtį. Laboratoriniai tyrimai ir plėtra vykdoma atsakingai ir remiantis geros gamybos praktika, ir visuotinai pripažintais mokslo, technologijų ir etikos principais.


11. Interesų konfliktai


Iš visų bendrovės darbuotojų yra tikimasi sąžiningumo ir asmeninių, finansinius interesų, kurie galėtų būti nesuderinami su jų pareigomis bendrovei, vengimo.
UAB „Klaipėdos kartono tara“ darbuotojai negali naudotis užimamomis pareigomis siekdami asmeninės naudos.


12. Atitiktys. Stebėjimai. Ataskaitos


Šių principų laikymasis yra esminis elementas mūsų verslo sėkmei. UAB „Klaipėdos kartono tara“ valdyba yra atsakinga už tai, kad šie principai būtų taikomi visoje bendrovėje. Generalinis direktorius yra atsakingas už šių principų įgyvendinimą; jam padeda vykdantysis direktorius, marketingo ir logistikos direktorius, personalo ir juridinės tarnybos vadovas, vyr. buhalteris, gamybos direktorius, kontrolės ir kokybės laboratorijos tarnybos vadovas, sveikatos ir saugos darbe tarnybos vadovas. Vadovų pastabos yra įtraukiamos į metinę rizikos ir kontrolės ataskaitą.


Kasdienėje veikloje atsakomybė už šių verslo principų įgyvendinimą yra tolygiai paskirstyta padalinių direktoriams ir vadovams, administracijos darbuotojams ir darbininkams.


UAB „Klaipėdos kartono tara“ verslo principų laikymosi užtikrinimas teikiamas ir stebimas kiekvienais metais.
Verslo principų pažeidimai yra fiksuojami nustatyta tvarka ir raštu pateikiami generaliniam direktoriui. Generalinis direktorius nekaltina ir nebaudžia už nustatytas neatitiktis. Bendrai ieškomi geriausi sprendimo būdai neatitiktims pašalinti.
Kiekvienam darbuotojui, nepaisant jo užimamų pareigų, yra sudarytos vienodos sąlygos pranešti apie neatitikį. Užtikrinamas darbuotojų saugumas ir nebaudžiamumas už informavimą apie neatitiktis.

Puslapyje naudojami slapukai. Naršydami toliau Jūs sutinkate su būtinaisiais slapukais. Daugiau apie slapukus skaitykite privatumo politikoje.