Aplinkos apsauga

UAB ,,Klaipėdos kartono tara“ (toliau – Bendrovė) yra nusimačiusi aplinkos saugojimo gerinimo, gamtinių išteklių taupymo ir tausojimo būdus, išskyrė tikslinius gamtinius išteklius taupymui bei rizikos veiksnius gamtos apsaugai, numatė prevencinius veiksmus.

Pagal galiojančius Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos teisės aktus Bendrovė nėra priskiriama prie taršių, pavojingų ir potencialiai pavojingų objektų, bet vykdo oro taršos monitoringą, aplinkos oro taršos iš mobilių taršos šaltinių apskaitą bei nuotekų užterštumo kontrolę.

Bendrovėje 2012 metais lietaus nuotekų valymo įrenginių sistemoje buvo įrengtos uždaromosios armatūros, kurios, esant reikalui, gali uždaryti nuotekų išleistuvus. Bendrovėje galimai teršiamoms teritorijoms yra įrengtos vandeniui mažai laidžios dangos, įrengta paviršinių nuotekų tvarkymo sistema (valymo įrenginiai). 2012 metais Bendrovė įvykdė paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginių rekonstrukciją.

Bendrovė yra išskyrusi sekančius tikslinius gamtinius išteklius taupymui: vanduo, gamtinės dujos, elektros energija. Jų taupymui yra nustatytos atitinkamos priemonės.

Visos atliekos, susidarančios Bendrovės veiklos procese yra tvarkomos vadovaujantis atitinkamais teisės aktais.

Dėl platesnės informacijos kreiptis el. paštu: aplinkosauga@tara.lt