Apie mus

Apie mus

UAB „Klaipėdos kartono tara“ įkurta 2001 metų gruodžio mėnesį. Pagrindinė įmonės veiklos kryptis - gofro kartono pakuočių, skirtų transportavimui, prekyba. Sėkminga prekyba paskatino įgyvendinti žymiai rimtesnį projektą - gofro kartono gaminių pagaminimą ir pardavimą.

Bendrovėje patvirtinti ir veikia kokybės vadybos sistemų standartai:

  • ISO 9001:2015 / LST EN ISO 9001:2015
  • EN 15593:2008 / LST EN 15593:2008

2015 m. atliktas URSA socialinis auditas. Bendrovė atitinka keliamus reikalvimus.

2013 m. atliktas SMETA socialinis auditas. Bendrovė atitinka keliamus reikalvimus.

---------------------------------

Bendrovės vizija ir misija

Vizija

Ambicinga svajonė tapti EKOLOGIŠKA įmone, kuri būtų orientuota į gamtos išteklių tausojimą. Taip pat, tapti sėkmingai savo rinkoje dirbančia ir stabiliai augančia įmone, klientų ir tiekėjų vertinama kaip patikimiausias partneris.

Misija

Mes, Klaipėdos kartono taros šeima, skiriame savo misiją gaminti ir tiekti tik aukščiausios kokybės gofruotąjį kartoną ir jo gaminius. Klientams mes pažadame abipusiai naudingus verslo santykius, nes požiūris į klientą – ne tik pamatinė vertybė, bet ir variklis, padedantis nenustoti tobulinant savo veiklą. Darbuotojams suteikti saugią ir malonią darbo aplinką sėkmingam užduočių atlikimui.

---------------------------------

Projektas UAB „Klaipėdos kartono tara“ darbuotojų mokymas ir specifinių kompetencijų tobulinimas

2017-09-25

2017 m. rugsėjo 25 d. įmonė UAB „Klaipėdos kartono tara“ kartu su Europos socialinio fondo agentūra pasirašė sutartį dėl projekto “UAB „Klaipėdos kartono tara“ darbuotojų mokymas ir specifinių kompetencijų tobulinimas”. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-T-846 „Mokymai užsienio investuotojų darbuotojams“. Projektui įgyvendinti yra skirtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos.
Projekto tikslas - tobulinti esamų ir naujų darbuotojų kompetenciją, žinias ir gebėjimus. Projekte numatyti mokymai yra tiesiogiai susiję su darbuotojų atliekamu darbu ir yra skirti darbuotojų specifinių kompetencijų ir įgūdžių tobulinimui. Mokymų programos išskaidytos pagal jų atliekamas funkcijas įmonėje, siekiant didžiausios naudos, pritaikant darbuotojų gebėjimus prie įmonės poreikių.
Projektu siekiama sudaryti sąlygas įmonei turėti reikiamos kvalifikacijos darbuotojus. Darbuotojų mokymas, kvalifikacijos kėlimas yra svarbi įmonės veiklos dalis. Projekto įgyvendinimas leis išplėsti kvalifikuotų, žinių ir gebėjimų turinčių darbuotojų, šioje rinkoje dalį. Planuojama, kad mokymai vyks 36 mėn., bus apmokyti 159 įmonės darbuotojai.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017 m. rugsėjo 25 d. – 2020 rugsėjo 25 d.
Bendra projekto vertė: 541 798,11Eur
Dėl kitos, su šiuo projektu susijusios, informacijos galima kreiptis į įmonę UAB „Klaipėdos kartono tara“, tel.: (+370 46) 341 884, el.paštas: klaipeda@tara.lt

---------------------------------

Verslo principai

1. Elgesio standartas
Mes savo verslo veiklą vykdome sąžiningai ir dorai, su pagarba žmogaus teisėms, rūpinamės savo darbuotojų interesais. Mes taip pat gerbiame teisėtus interesus tų, su kuriais turime verslo santykius.
2. Įstatymų ir norminių aktų laikymasis
UAB „Klaipėdos kartono tara“ ir bendrovės darbuotojai privalo laikytis šalies įstatymų ir kitų norminių teisės aktų.
2.1. Žmogaus teisės
Mes pritariame Jungtinių Tautų Pasaulinio susitarimo pagrindiniams principams dėl žmogaus teisių ir lygių teisių darbe. Siekiame kad visose mūsų verslo veiklos srityse būtų gerbiamos žmogaus teisės ir darbas.
3. Darbuotojai
Mes vienas kitam rodome pagarbą, gerbiame vienas kito orumą, tikimės, kad kiekvienas žmogus prisideda skatinant asmeninės atsakomybės jausmą. Mes į darbą priimame kompetentingus ir motyvuotus žmones, kurie gerbia mūsų vertybes; jų tobulėjimui ir pažangai suteikiame lygias galimybes, saugome jų privatumą ir netoleruojame bet kokio priekabiavimo, prievartos ar diskriminacijos.
3.1. Sauga ir sveikata darbe
Prisiimame atsakomybę ir stengiamės išvengti su darbu susijusių nelaimingų atsitikimų, sužeidimų ir profesinių ligų. Stengiamės apsaugoti darbuotojus, rangovus ir kitus į produktų kūrimą, įrangos ir pastatų priežiūrą, atnaujinimą ir remontą įtrauktus asmenis.
4. Tiekėjai ir klientai
Mes reikalaujame, kad mūsų tiekėjai, agentai, subrangovai bei jų darbuotojai būtų dori, sąžiningi ir teisingi, kad laikytųsi mūsų nediskutuotinų standartų. Savo ruožtu mes esame lygiai taip pat įsipareigoję savo vartotojams.
5. Vadovų įsipareigojimai
Bendrovės verslo principai – mūsų kultūros, kuri susiformavo per 10 metų, pagrindas.
Norėdami nešti ilgalaikę sėkmę savo akcininkams mes turime atitikti visus taikytinus teisinius reikalavimus ir užtikrinti, kad visa mūsų veikla yra darni, taip pat turime duoti pastebimą naudą visuomenei.
6. Visuomeninė veikla
UAB „Klaipėdos kartono tara“ siekia būti patikimu verslo partnerius ir, kaip neatskiriama visuomenės dalis, vykdyti savo įsipareigojimus visuomenėje ir bendruomenėse, kuriose mes veikiame.
7. Aplinkosauga
Esame įsipareigoję, kad mūsų vykdoma verslo veikla būtų harmoninga su aplinka. Visuose
produkto gyvavimo ciklo etapuose mes stengiamės efektyviai naudoti gamtos išteklius, teikiame pirmenybę ekologiškų atsinaujinančių išteklių naudojimui ir keliame sau uždavinį mažinti gamybos atliekas.
8. Inovacijos
Siekdami atsilaikyti konkurencinėje kovoje bei išlikti sudėtingomis ekonominėmis sąlygomis, ieškome inovatyvių sprendimų kaštų mažinimui, įvairių nuostolių eliminavimui, gamybinių procesų optimizavimui, lanksčiam prisitaikymui prie klientų paklausos pokyčių. Mes stengiamės siūlyti klientams ne tik kokybišką produkciją priimtinomis kainomis, bet ir sugebėti per kuo trumpesnį laiką patenkinti įvairius klientų pageidavimus. Mes siekiame lankstaus, taupaus ir efektyvaus verslo valdymo.
Diegdami inovacijas atsižvelgsime ir gerbsime savo darbuotojų, klientų ir visuomenės poreikius.
9. Konkurencija
Mes tikime, kad tik garbingai konkuruodami galime sėkmingai plėsti savo veiklos apimtis, didinti partnerių ir klientų pasitikėjimą bei siekti aukščiausio lygio vadybos sprendimų. Konkuruodami laikomės visų konkurenciją reglamentuojančių įstatymų ir teisinių norminių aktų.
10. Sąžiningumas versle
Mes laikomės konkurenciją reglamentuojančių Lietuvos Respublikos įstatymų, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių nutarimų ir norminių aktų.
10.1. Kyšininkavimas
Draudžiamos bet kokios korupcijos ar kyšininkavimo formos.
Vykdoma korupcijos prevencijos kontrolė.
10.2. Dovanos ir svetingumas
Bet kokios pramogos ar svetingumas su UAB „Klaipėdos kartono tara“ yra saikingos ir skirtos palaikyti gerus verslo santykius, neketinant daryti bet kokios įtakos bendrovės verslo, bendradarbiavimo sprendimams. Dovanos tarp tiekėjo darbuotojų ir UAB „Klaipėdos kartono tara“ darbuotojų yra vengtinos. Oficialus bendrovės sveikinimas kitų bendrovių yra priimtinas, bet turi būti skaidrus ir tinkamai užfiksuotas.
10.3. Finansiniai įrašai, pinigų plovimas ir vidinė informacija
Visa veikla ir komerciniai sandoriai yra atliekami skaidriai ir tiksliai registruojamos buhalterinėje apskaitoje. Nėra faktinio ar bandymų dalyvauti pinigų plovime. Jokia konfidencialia informacija nėra naudojamasi vidinei (nesąžiningai) perkybai.
10.4. Informacijos saugojimas ir turto tausojimas
UAB „Klaipėdos kartono tara“ disponuojama konfidenciali informacija, praktinės žinios, įgūdžiai ir intelektinė nuosavybė yra gerbiama ir ginama. Visa turima bendrovės informacija yra naudojamasi tik pagal paskirtį. Visa ir bet kokia asmeninė informacija apie asmenis, pavyzdžiui, UAB „Klaipėdos kartono tara“ vartotojai ar darbuotojai yra tvarkomi su pagarba, atsižvelgiant į jų privatumo apsaugą ir laikantis visų atitinkamų privatumo įstatymų ir taisyklių.
10.5. Produkto kokybė ir inovacijos
Produktai ir paslaugos atitinka specifikacijas, kokybės ir saugos kriterijus, nustatytus atitinkamų sutarčių dokumentuose ir yra saugūs naudoti pagal paskirtį. Laboratoriniai tyrimai ir plėtra vykdoma atsakingai ir remiantis geros gamybos praktika, ir visuotinai pripažintais mokslo, technologijų ir etikos principais.
11. Interesų konfliktai
Iš visų bendrovės darbuotojų yra tikimasi sąžiningumo ir asmeninių, finansinius interesų, kurie galėtų būti nesuderinami su jų pareigomis bendrovei, vengimo.
UAB „Klaipėdos kartono tara“ darbuotojai negali naudotis užimamomis pareigomis siekdami asmeninės naudos.
12. Atitiktys. Stebėjimai. Ataskaitos
Šių principų laikymasis yra esminis elementas mūsų verslo sėkmei. UAB „Klaipėdos kartono tara“ valdyba yra atsakinga už tai, kad šie principai būtų taikomi visoje bendrovėje. Generalinis direktorius yra atsakingas už šių principų įgyvendinimą; jam padeda vykdantysis direktorius, marketingo ir logistikos direktorius, personalo ir juridinės tarnybos vadovas, vyr. buhalteris, gamybos direktorius, kontrolės ir kokybės laboratorijos tarnybos vadovas, sveikatos ir saugos darbe tarnybos vadovas. Vadovų pastabos yra įtraukiamos į metinę rizikos ir kontrolės ataskaitą.
Kasdienėje veikloje atsakomybė už šių verslo principų įgyvendinimą yra tolygiai paskirstyta padalinių direktoriams ir vadovams, administracijos darbuotojams ir darbininkams.
UAB „Klaipėdos kartono tara“ verslo principų laikymosi užtikrinimas teikiamas ir stebimas kiekvienais metais.
Verslo principų pažeidimai yra fiksuojami nustatyta tvarka ir raštu pateikiami generaliniam direktoriui. Generalinis direktorius nekaltina ir nebaudžia už nustatytas neatitiktis. Bendrai ieškomi geriausi sprendimo būdai neatitiktims pašalinti.
Kiekvienam darbuotojui, nepaisant jo užimamų pareigų, yra sudarytos vienodos sąlygos pranešti apie neatitikį. Užtikrinamas darbuotojų saugumas ir nebaudžiamumas už informavimą apie neatitiktis.

ELGESYS KORUPCIJOS ATVEJU

1. Bendrovės viduje (bendraujant tarp padalinių ir tarp darbuotojų) ir išorėje (bendradarbiaujant su klientais ir tiekėjais, valstybinėmis institucijomis ir pan.) netoleruojama jokia korupcijos forma (pavyzdžiui: nesąžininga konkurencija, kyšininkavimas, dovanos ir pramogos, pinigų plovimas, vidinės informacijos nutekinimas ir pan.) ir prilyginama nusikalstamai veikai.
2. Asmuo pastebėjęs verslo kodo pažeidimus turi apie tai pranešti bendrovės vadovybei ir/arba įsakymu paskirtam asmeniui, atsakingam už korupcijos prevenciją. Apie pažeidimus galima pranešti:
2.1. Anonimiškai, nenurodant savo vardo ir pavardės, informuojant bendrovės vadovybę ar atsakingą už korupcijos prevenciją asmenį raštu, elektroniniu paštu, telefonu, paliekant pranešimą pašto dėžutėje „Darbuotojų pasiūlymai ir pretenzijos“ ar kitu, pranešėjui patogiu, būdu;
2.2. Atsakingo už korupcijos prevenciją asmens telefono numeris, elektroninis pašto adresas skelbiami viešai: bendrovės skelbimų lentoje ir internetiniame puslapyje.
3. Visi pranešimai apie pažeidimus, nepriklausomai nuo jų gavimo formos, yra laikomi konfidencialiais, kad apsaugoti apie tai informavusį asmenį ar asmenų grupę.
4. Bendrovės vadovybė vertina darbuotojų, tiekėjų ir kitų asmenų pastangas padėti įgyvendinti bendrovės verslo principus, todėl rūpinasi, kiek leidžia bendrovės įgaliojimai, pranešusiojo apsauga.
5. Gavus pranešimą apie pažeidimus:
5.1. Visi pranešimai yra pateikiami atsakingam už korupcijos prevenciją asmeniui, kuris yra skiriamas generalinio direktoriaus įsakymu.
5.2. Visi pranešimai yra registruojami elektroniniame žurnale.
5.3. Įsakymu sudaroma pranešime minimo įvykio tyrimo komisija.
5.4. Vykdomas situacijos tyrimas, apklausiamas kaltinamas korupcija asmuo ar asmenų grupė, atliekami kiti reikalingi veiksmai situacijai ir aplinkybėms išsiaiškinti.
5.5. Komisija raštu bendrovės vadovybei pateikia savo tyrimo išvadas per 10 darbo dienų arba kas 5 darbo dienas informuoja bendrovės vadovybę apie tyrimo eigą, jei situacija reikalauja ilgesnio tyrimo.
5.6. Vadovybė priima sprendimą dėl tolimesnių veiksmų per 3 darbo dienas po komisijos išvadų gavimo.
5.7. Komisijos išvados ir vadovybės sprendimas yra skelbiamas viešai raštu.

Pranešti apie bendrovės verslo principų pažeidimus galite:

Tel.: 846 345 385
El. paštu: personalas@tara.lt

---------------------------------

Bendrovės istorija

2003 metais Klaipėdos mieste UAB „Klaipėdos kartono tara“ įsigijo iš AB „Lietuvos tara“ filialo gofro kartono taros gamybos kompleksą ir pradėjo gaminti bei pardavinėti 3-5 sluoksnių B,C ; BB ir BC gofro kartono pakuotes.

2007 metais įmonė, suprasdama, kad naudojant pasenusius ir nusidėvėjusius įrengimus sunku įsitvirtinti rinkoje, savo strategine kryptimi pasirinko laipsnišką gamybos modernizavimą. Atnaujinti įrengimai leistų didinti našumą ir gerinti kokybę bei trumpinti pagaminimo terminus.

Pirmasis modernizavimo etapas prasidėjo nupirkus ir sumontavus įmonėje:

  • naują sloterinę liniją , skirtą gaminti gofro kartono pakuotes, uždedant dviejų spalvų flekso spaudą. Pagaminta pakuotė skirta stambių gabaritų produkcijai supakuoti;
  • naują plokščiojo kirtimo mašiną, skirtą gaminti sudėtingiausios konfigūracijos gofro kartono pakuotes ir gaminius. Šie gaminiai iš esmės naudojami baldų pramonės produkcijai pakuoti;
  • automatinę pakavimo liniją, skirtą mūsų pagamintai produkcijai įpakuoti apvyniojant plėvele.
    2008 metais, norėdami užtikrinti gaminamos gofro pakuotės ir gofro kartono ruošinių kokybę, mes turėjome pakeisti senąją gofro kartono gamybos liniją.

Antrasis modernizavimo etapas prasidėjo nupirkus ir sumontavus:

  • gofro kartono gamybos linijos didžiąją dalį iš vienos žymiausių pasaulyje gofro agregatų - gamintojos vokiečių kompanijos "BHS";
  • dvi naujas greitaeiges sloterines linijas, kurios skirtos gaminti klapanines pakuotes, uždedant trijų spalvų flekso spaudą.

Trečiasis modernizacijos etapas, tai 2010 metai, vis labiau atsižvelgiant į kokybišką galutinę prekę įdiegti nauji žaliavų bei galutinio produkto patikrinimo presai laboratorijoje.

Pasitikėdami senais partneriais vokiečių kompanija BHS įdiegėme naują liniją, kuri gamina iš mikrogofros (E) bei praplėtėme 5 – sluoksnio gamybos galimybes.

Atsirado naujos galimybės tiekti platų kokybiškos gofro pakuotės spektrą, sutrumpinant pagaminimo terminus ir pristatymo laiką klientams.

Įmonė gali didžiuotis jau daugelį metų bendradarbiaudama su senais savo partneriais bei tikėtis gero bendradarbiavimo ir su naujais klientais.

---------------------------------

Aplinkos apsauga

UAB ,,Klaipėdos kartono tara“ (toliau – Bendrovė) yra nusimačiusi aplinkos saugojimo gerinimo, gamtinių išteklių taupymo ir tausojimo būdus, išskyrė tikslinius gamtinius išteklius taupymui bei rizikos veiksnius gamtos apsaugai, numatė prevencinius veiksmus.

Pagal galiojančius Lietuvos Respublikos Aplinkos apsaugos teisės aktus Bendrovė nėra priskiriama prie taršių, pavojingų ir potencialiai pavojingų objektų, bet vykdo oro taršos monitoringą, aplinkos oro taršos iš mobilių taršos šaltinių apskaitą bei nuotekų užterštumo kontrolę.

Bendrovėje 2012 metais lietaus nuotekų valymo įrenginių sistemoje buvo įrengtos uždaromosios armatūros, kurios, esant reikalui, gali uždaryti nuotekų išleistuvus. Bendrovėje galimai teršiamoms teritorijoms yra įrengtos vandeniui mažai laidžios dangos, įrengta paviršinių nuotekų tvarkymo sistema (valymo įrenginiai). 2012 metais Bendrovė įvykdė paviršinių (lietaus) nuotekų valymo įrenginių rekonstrukciją.

Bendrovė yra išskyrusi sekančius tikslinius gamtinius išteklius taupymui: vanduo, gamtinės dujos, elektros energija. Jų taupymui yra nustatytos atitinkamos priemonės.

Visos atliekos, susidarančios Bendrovės veiklos procese yra tvarkomos vadovaujantis atitinkamais teisės aktais.

Dėl platesnės informacijos kreiptis el. paštu: klaipeda@tara.lt

---------------------------------

Informacija apie priimtą sprendimądėl strateginio pasekmių aplinkai vertinimo

2013-04-24

Plano ar programos rengimo organizatorius:

UAB „Klaipėdos kartono tara“, Šilutės pl. 81, Klaipėda, LT-94101 Klaipėdos m. sav., tel.: (8 46) 341 884, faksas: (8 46) 341 953, el. paštas: klaipeda@tara.lt.

Plano ar programos pavadinimas, rengimo pradžia ir tikslai:

Detaliojo plano pavadinimas: žemės sklypo Šilutės pl. 81, Klaipėdoje detalusis planas. Rengimo pradžia: 2012 m. vasaris. Tikslai: nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus, sklypo naudojimo ir užstatymo kokybinius ir kiekybinius parametrus, statybos ir kitos veiklos privalomąsias sąlygas ir apribojimus; patikslinti žemės sklypo naudojimo būdą ir pobūdį; parengti eismo organizavimo ir infrastruktūros plėtros projektinius pasiūlymus, derinant su gretimybėmis.

Ar bus atliekamas rengiamo plano ar programos SPAV, jeigu nebus, - kur galima susipažinti su motyvais, dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas:

Detaliojo plano SPAV nebus atliekamas. Su motyvais dėl kurių buvo priimtas toks sprendimas galima susipažinti UAB „Ekosistema“ patalpose, esančiose adresu Taikos pr. 119, Klaipėda, LT-94231 Klaipėdos m. sav., kontaktinis asmuo M.Šileika, tel.: (8 46) 430 463.

Kam, kokiu adresu, iki kada ir kokiu būdu galima teikti pasiūlymus:

Pasiūlymus galima teikti 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo dienos UAB „Ekosistema“ aukščiau nurodytais kontaktais.

UAB „Ekosistema“
Direktorius Marius Šileika

---------------------------------